ภาษา :
ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 จุฑามาศ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) 22 ต.ค. 2561
2 จันจิรา วสุอนันต์กุล ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) 22 ต.ค. 2561
3 ณัฐ ชนะอุตสาหะ ไปรษณีย์แบบธรรมดา 22 ต.ค. 2561
4 วีราภรณ์ ตั้งภักดี ไปรษณีย์แบบธรรมดา 22 ต.ค. 2561
5 ถุงบรรจุอาหารท็อตเล่อร์ ขนาด XL ไปรษณีย์แบบธรรมดา 22 ต.ค. 2561
6 สุวารี ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) 22 ต.ค. 2561
7 ฉัตรภรณ์นันท์ รัตนนนนรา ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570427 22 ต.ค. 2561
8 สุพัตรา จูเจริญ ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294702TH 22 ต.ค. 2561
9 วิภาพร ลีเลิศพันธ์ ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570428 22 ต.ค. 2561
10 จีรนันท์ หล้าโน ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294693TH 22 ต.ค. 2561
11 ศิวพร พัวตระกูล ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570429 22 ต.ค. 2561
12 สวัสชัย ซื่อสัตย์ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570433 19 ต.ค. 2561
13 บุณย์นลิน ธราธารกุลวัฒนา ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570436 19 ต.ค. 2561
14 บุณย์นลิน ธราธารกุลวัฒนา ไปรษณีย์แบบธรรมดา 19 ต.ค. 2561
15 พิชญา ศักดิ์เจริญยิ่ง ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294472TH 18 ต.ค. 2561
16 อนงค์ หลายเจริญโชคชัย ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294486TH 18 ต.ค. 2561
17 อรอุมา เวชกร ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) EU809823213TH 18 ต.ค. 2561
18 ศุชญา แซ่ตั้น ไปรษณีย์แบบธรรมดา RB528507357TH 18 ต.ค. 2561
19 เกศสุดา กุลมีศรี ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) EU809823301TH 17 ต.ค. 2561
20 ณัฐติกา ขัติกุล ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570459 17 ต.ค. 2561
21 อรอนงค์ คุณสันเทียะ ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294512TH 17 ต.ค. 2561
22 ธนิสร ธนบูรณ์บดี ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570458 17 ต.ค. 2561
23 นันทิกา ตรีบุษย์พันธุ์ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570461 16 ต.ค. 2561
24 กันต์กมล หวังชูชอบ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) EU809823332TH 16 ต.ค. 2561
25 สาลิตา ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294557TH 16 ต.ค. 2561
26 เจษสุดา จรประดิษฐ ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570462 16 ต.ค. 2561
27 ณภัทรา คุ้มครอง ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570464 16 ต.ค. 2561
28 รุ่งทิวา พุ่มพึ่ง ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294543TH 16 ต.ค. 2561
29 สุพัตรา จิตรการโกศล ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570474 15 ต.ค. 2561
30 ดารินทร์ พึ่งแก้ว ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570475 15 ต.ค. 2561
31 กมลชนก สุทธิปนะภา ไปรษณีย์แบบธรรมดา RB528507136TH 15 ต.ค. 2561
32 อนุรักษ์ ธาราพิศาลสิทธิ์ ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294279TH 15 ต.ค. 2561
33 ชมภูนุช ปิยะจันทร์ ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570476 15 ต.ค. 2561
34 สุขวสา เพ็ชรเพ็ง ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570477 15 ต.ค. 2561
35 จุฑารัตน์ เขียวกอ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ALP000570479 16 ต.ค. 2561
36 ดารัตน์ เดชอำไพ ไปรษณีย์แบบธรรมดา PA522294282TH 16 ต.ค. 2561
37 นงเยาว์ บุญชู ไปรษณีย์แบบธรรมดา ALP000570480 16 ต.ค. 2561
38 ขทิรา ประไพตระกูล ไปรษณีย์แบบธรรมดา RB528507207TH 16 ต.ค. 2561
Engine by shopup.com